นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำอะไร เป็นผลดีสำหรับเราเสมอ

Ico48

 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ  เพราะเป็นหน้าที่สำคัญของผู้จัดประชุม   หากเทียบกับบทบาทในฐานะเลขานุการที่ประชุม  จะต้องเตรียมการทุกอย่างเพื่อให้ประธานที่ประชุม และผู้เข้าประชุมสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย   นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะต้องรายงานความก้าวหน้ามติที่ประชุมที่ให้ดำเนินการ เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบด้วย เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการในแต่ละเรื่องค่ะ