นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 TQA: Internal Organisational Assessment 1

Ico48

ระบบที่ดีนั่นหมายถึงต้องมีการทบทวนจากการปฏิบัติงานจริง และปรับปรุงแก้ไขและปิดช่องที่จะทำให้ระบบเกิดความแปรปรวน หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เนื้อหาเต็ม: TQA: Internal Organisational Assessment 1