นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > pintumat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_addin-office-4 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-4.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:27:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:19 +0700","id":18587,"asset_file_size":133241}
  • Small_addin-office-3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-3.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:27:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:18 +0700","id":18586,"asset_file_size":154352}
  • Small_addin-office-2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:26:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","id":18585,"asset_file_size":186657}
  • Small_addin-office-1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":" Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:26:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","id":18584,"asset_file_size":191578}
  • Small_design-map-aso {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"design-map-aso.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"map","created_at":"2009/06/06 11:09:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:27 +0700","id":15432,"asset_file_size":76526}
  • Small_ie-right-click {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IE-right-click.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"ie","created_at":"2009/05/06 15:36:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:24 +0700","id":14635,"asset_file_size":26477}
  • Small_bg_12 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg_12.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2009/04/06 16:36:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:04 +0700","id":13833,"asset_file_size":8512}
  • Small_wb02082_ {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"WB02082_.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2009/04/06 16:25:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:03 +0700","id":13832,"asset_file_size":2454}
  • Small_head-acaser {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"head-acaser.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"header acaser","created_at":"2009/04/06 16:20:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","id":13831,"asset_file_size":128400}
ขนาดย่อ: