นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > pintumat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_addin-office-4 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-4.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:27:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:19 +0700","id":18587,"asset_file_size":133241}
 • Tiny_addin-office-3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-3.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:27:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:18 +0700","id":18586,"asset_file_size":154352}
 • Tiny_addin-office-2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:26:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","id":18585,"asset_file_size":186657}
 • Tiny_addin-office-1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"addin-office-1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":" Add-in for office","created_at":"2009/11/10 16:26:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:17 +0700","id":18584,"asset_file_size":191578}
 • Tiny_design-map-aso {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"design-map-aso.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"map","created_at":"2009/06/06 11:09:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:27 +0700","id":15432,"asset_file_size":76526}
 • Tiny_ie-right-click {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IE-right-click.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"ie","created_at":"2009/05/06 15:36:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:24 +0700","id":14635,"asset_file_size":26477}
 • Tiny_bg_12 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg_12.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2009/04/06 16:36:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:04 +0700","id":13833,"asset_file_size":8512}
 • Tiny_wb02082_ {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"WB02082_.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2009/04/06 16:25:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:03 +0700","id":13832,"asset_file_size":2454}
 • Tiny_head-acaser {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"head-acaser.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"header acaser","created_at":"2009/04/06 16:20:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","id":13831,"asset_file_size":128400}
 • Tiny_image004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"word 2007","created_at":"2009/04/06 16:10:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","id":13830,"asset_file_size":20284}
 • Tiny_image002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"word 2007","created_at":"2009/04/06 16:06:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:01 +0700","id":13829,"asset_file_size":22383}
 • Tiny_52808 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"52808.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2009/01/09 16:03:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","id":12049,"asset_file_size":45088}
 • Tiny_52807 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"52807.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","created_at":"2009/01/09 16:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","id":12048,"asset_file_size":27522}
 • Tiny_delete_temp {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"delete_temp.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"delete temp","created_at":"2008/11/03 10:20:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:32:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:32:06 +0700","id":10651,"asset_file_size":13550}
 • Tiny_firefox_spell_checking_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"firefox_spell_checking_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"firefox","created_at":"2008/10/13 09:38:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:25:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:29 +0700","id":10155,"asset_file_size":19584}
 • Tiny_firefox_spell_checking_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"firefox_spell_checking_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"firefox","created_at":"2008/10/13 09:33:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:25:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:28 +0700","id":10154,"asset_file_size":19754}
 • Tiny_background {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"background.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"background","created_at":"2008/08/11 15:50:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:10 +0700","id":8516,"asset_file_size":1041}
 • Tiny_bk2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bk2.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"background","created_at":"2008/08/11 15:46:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:09 +0700","id":8514,"asset_file_size":3321}
 • Tiny_rosew1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rosew1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eheader\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/11 15:22:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:01:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:01:56 +0700","id":8484,"asset_file_size":64771}
 • Tiny_dome1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dome1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ehead blog \u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/11 15:21:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:01:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:01:48 +0700","id":8465,"asset_file_size":47644}
 • Tiny_bullet-a {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bullet-a.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"--","created_at":"2008/05/08 16:43:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","id":6293,"asset_file_size":515}
 • Tiny_01tndq_06052551110515 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01tndq_06052551110515.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u003Cem\u003Ekeyborad-dirty\u003C/em\u003E","created_at":"2008/05/08 16:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","id":6292,"asset_file_size":21271}
 • Tiny_007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"tic","created_at":"2008/01/18 14:36:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:54 +0700","id":3219,"asset_file_size":28393}
 • Tiny_images-500118 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images-500118.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","created_at":"2008/01/18 14:35:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:53 +0700","id":3218,"asset_file_size":4723}
 • Tiny_ladypin-bg2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ladypin-bg2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2007/11/30 16:51:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","id":1093,"asset_file_size":109831}
ขนาดย่อ: