นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sham1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sham1.jpg","created_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","asset_file_size":64226,"modified_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58362,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sham {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sham.jpg","created_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","asset_file_size":100455,"modified_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58361,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_open21 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open21.jpg","created_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_file_size":44876,"modified_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58349,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_open23 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open23.jpg","created_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_file_size":82924,"modified_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58348,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_open19 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open19.jpg","created_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_file_size":71590,"modified_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58347,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_open18 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open18.jpg","created_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_file_size":88901,"modified_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58346,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_open17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open17.jpg","created_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_file_size":85234,"modified_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58345,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_open16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open16.jpg","created_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_file_size":95999,"modified_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58344,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_open15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open15.jpg","created_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_file_size":102384,"modified_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","media_folder_id":711,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58343,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: