นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

27 กันยายน 2553
Ico48
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 21-25 ก.ย.53 ได้มีโอกาสเดินทางไป Aceh อินโดนีเซีย เพื่อไปหารือว่า สามารถจัดอบรมอะไรให้ได้บ้าง ตามคำขอให้จัดอบรมด้านการเกษตร พบว่าหลาย ๆ ด้านยังเป็นพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แต่บางด้านก็มีสิ่งดี ๆ กว่าไทย ก่อนอื่น ขอบันทึกเรื่องที่จั่วหัวเรื่อง การแลกเงิน ต้องแลกสอง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3025
เมื่อ: 27 กันยายน 2553 19:01
17 กันยายน 2553
Ico48
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากข้อมูลล่าสุด การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 มีตัวบ่งชี้จำนวน 20 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คื้อกลุ่มที่ 1 เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐาน แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ1.1 คุณภาพบัณฑิต (1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี(2) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)(3) จำนวนวิทยานิพนธ์ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 4745
เมื่อ: 17 กันยายน 2553 12:23
Ico48
เตรียมตัวทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 16 ก.ย. 53 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง Future Career โดยบริษัท CPF ที่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยมาเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าสัมภาษณ์เข้าทำงานด้วย ซึ่งก็มีนักศึกษาจากหลาย ๆ คณะ ทั้ง ทรัพยากรธรรมขาติ วิศวะ วิทยา อุตสาหกรรมเกษตร วจก. ศิลปศาสต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1845
เมื่อ: 17 กันยายน 2553 11:08
13 กันยายน 2553
Ico48
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้เป็นที่ต้องแสดงความยินดี ชื่นชม อีกวันหนึ่งของคณะที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2553 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 295 ท่าน เป็นปริญญาตรี 241 ท่าน ปริญญาโท 50 ท่าน และ ปริญญาเอก 4 ท่านและในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1219
เมื่อ: 13 กันยายน 2553 10:13
05 กันยายน 2553
Ico48
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จำได้ว่า มีพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การสร้างคนที่สำคัญที่สมควรนำไประมัดระวัง เนื่องในโอกาสใกลัวันพระราชทานปริญญาบัตรของ ม.อ. จึงขอนำมาบันทึกเตือนการปฏบิบัติตนของบัณฑิต ดังนี้มหาวิทยาลัย มุ่งจะสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งเช่นในด้านวิชาการ ความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2416
เมื่อ: 05 กันยายน 2553 17:55
17 สิงหาคม 2553
Ico48
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ที่บันทึกไม่ได้ตั้งใจ บอกว่า คนไทยแย่ ความจริง คนไทยมีความเก่งไม่แพ้ใครในโลก จะเห็นได้จาก มีนักเรียนไทยได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา และมากกว่าอีกหลายๆ ประเทศด้วยซ้ำไป แต่ผู้ได้รับรางวัล ต้องมีการเตรียมความพร้อม เข้าค่ายฝึกฝน ทั้งครูฝึกที่ดี วัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อม นั่นหมายความว่า ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1796
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2553 19:13
09 สิงหาคม 2553
Ico48
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทีนี้เข้ามาถึง การจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เมื่อมีที่เรียนมากกว่าผู้เรียน ก็เกิดนวัตกรรมของการบริหารการศึกษา แบบยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือเรียกให้เท่ห์ ว่าเป็นแบบ blue ocean strategy ออกสโลแกนสร้างสรรค์ดึงดูดผู้เรียนทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น เรียนง่าย จ่ายครบ จบเร็ว หรือจบแน่นอน เพื่อเป็นการดึงคนเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1713
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2553 18:36
01 สิงหาคม 2553
Ico48
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการใช้ความชอบ ความถนัด พรสวรรค์ พรแสวงคนแต่ละคนมาใช้ประโยชน์รวมกันและช่วยเหลือกัน คนที่ร้องเพลงเก่ง ร้องเพลงดี ก็เป็นนักร้อง คนที่ทำอาหารเก่ง อาหารอร่อยก็ไปเป็นคนทำอาหารสำหรับการอุดมศึกษา ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1594
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2553 20:00
27 กรกฎาคม 2553
Ico48
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การรวมศูนย์ (centralized) คือการจัดรวมบริการต่าง ๆ ไว้ที่จุด ๆ เดียว เช่น การจัดฝ่ายสนับสนุนไว้ที่ระดับคณะ ไม่มีในระดับภาควิชา กระจายศูนย์ (decentralized) การกระจายบริการไปยังหน่วยย่อย ๆ เช่น การจัดให้มีฝ่ายสนับสนุนอยู่ที่ภาควิชา One stop service คือ การบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การเกิดสภาพกับดัก ค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1895
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2553 19:49
Ico48
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อประมาณต้น มิ.ย.53 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีโอกาสจัดการบรรยาย เรื่อง หัวใจสีขาว (white heart) โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ซึ่งท่านต้องการใหัทุกคนอยู่กันแบบพอดี พอเพียง ตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้มีโอกาสเข้าฟังในช่วงท้ายการบรรยาย เนื่องจากต้องทำหน้าที่กล่าวขอบคุณและปิดการบรรยาย แล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5299
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2553 18:07
23 กรกฎาคม 2553
Ico48
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
22-23 ก.ค. 53 ได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ให้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ไปทำหน้าที่ ชื่นชม ช่วยเชียร์ ชี้ชวน โชว์ใช้ (รายงานสิ่งดี ๆ นำแนวปฏิบัติดีดีไปใช้งาน) ผลการดำเนินการของคณะศิลปศาสตร์ดีขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง คะแนนการประเมินขึ้นระดับ 4 แล้ว ยินดี ขอบคุณ ชาวคณะศิลปศาสตร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1634
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2553 19:45
20 กรกฎาคม 2553
Ico48
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทย เขาว่าเกิดที่ ม.อ. ใครทราบช่วยยืนยันระบบการประกันคุณภาพ PDCA-Par ที่ใช้ใน ม.อ. เกิดในปี 43-44 ซึ่งตอนนั้น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ ให้ร่วมทีมทำงานบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เมื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คิดว่าเป็นเรื่องเฉ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2449
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2553 19:11
Ico48
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. 53 เป็นช่วงการเข้าประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 ของคณะทรัพยฯ ที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกอบด้วย ศ.นพ. สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการ ผศ. ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.อำไพรัตน์ สุทธินนท์ รองประธานกรรมการและกรรมการประกอบด้วย ผศ.เสาวณี จุลิรัชนีกร ผศ.ปริญญา เฉ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1490
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2553 18:09
18 กรกฎาคม 2553
Ico48
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 18 ก.ค. 53 ถึงจะเป็นวันหยุด คณะทรัพยฯ ได้จัดการบรรยาย “จิตอาสา และการบำเบ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ” ให้แก่ นศ. คณะทรัพยฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คนสืบเนื่องจากที่รองคณบดี รศ.ดร. ชาญชัย ได้ร่วมเดินทางไปดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่ประเทศไต้หวัน จึงได้เชิญวิทยากร Mrs. Peng Chiou Yuh ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1814
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2553 18:58
16 กรกฎาคม 2553
Ico48
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชื่อบันทึกนี้ เกิดจากการพบเห็นการทำงาน การเรียนรู้ ทั้เป็นเพียงการรับรู้ แต่กระจ่างใจความหมาย ทำให้การใช้งานไม่ได้ผล เปรียบเสมือน copy and paste หรือตัด-ปะ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่เป็นยุคตัด-ปะ ในสมัยก่อน ผู้แก่กล้าวิชา คือผู้ฝึกฝนตนเอง จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ จึงสามารถถ่ายทอดเคล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1914
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2553 20:16
14 กรกฎาคม 2553
Ico48
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ คือ การตรวจเอกสาร หรือ การตรวจสอบวรรณกรรม ซึ่งเป็นการค้นคว้าทฤษฎี ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อนำมาทำวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาความรู้ การปฏิบัติ ที่เป็นส่วนสำคัญของการทำวิจัย ดังนั้น การทำวิจัยสถาบัน ก็เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน หร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2169
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2553 19:25
13 กรกฎาคม 2553
Ico48
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อปลาย มิ.ย.-ต้น ก.ค. ได้รับเกียรติจาก ม.เชียงใหม่ให้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายปีการศึกษา 2552 คณะเกษตรศาสตร์ พบสิ่งดีดี ที่น่าจะนำมาปรับใช้ คู่มือการประเมินที่การคำนวณจำนวนอาจารย์ ซึ่งบางตัวชี้วัดคำนวณจาก จำนวนทั้งหมดที่รวมผู้ลาศึกษาต่อ และบางข้อไม่รวมผู้ลาการศึกษาต่อ และการคำนวณที่ปีท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1542
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2553 19:39
12 กรกฎาคม 2553
Ico48
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ได้มีการหารือเพื่อกำหนดทิศทางและกิจกรรมการพัฒนาไม้ผลของคณะ เนื่องจากช่วง 2-4 ปีที่ผ่านมา ได้มีอาจารย์ด้านไม้ผลขอลาออกไปสองท่าน และอาจารย์ส่วนหนึ่งไปเรียนต่อ ขณะนี้ได้มีการรับอาจารย่ใหม่มาแทนและอาจารย์ที่ไปเรียนเพิ่งกลับมา รวมทั้ง คณะได้ปรับฐานงานวิจัยไม้ผลจากสถานีวิจัยคลองหอยโข่งไปอยู่ที่สถ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1805
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2553 19:39
24 มิถุนายน 2553
Ico48
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการทำงานทั้งสำคัญและชีวิตประจำวันของคนส่วนหนึ่ง วันนี้ได้ฟังว่านักศึกษาปริญญาเอกท่านหนึ่งกำลังจะสอบวิทยานิพนธ์ แต่วันหนึ่งก่อนสอบ คอมพิวเตอร์คู่ชีวิตเกิดชำรุด ทำให้ไม่สามารถสอบได้เพราะทุกอย่างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว แสดงว่าบางท่านใช้คอมพิวเตอร์ด้วยความมั่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1444
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2553 19:33
20 มิถุนายน 2553
Ico48
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. เป็นช่วงการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เพราะเพิ่งสิ้นสุดปีการศึกษา 2552 ไปเมื่อ พ.ค. นี้ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองภาคการศึกษาต่อปีขณะนี้ คณะ/ภาควิชา มหาวิทยาลัย กำลังเร่งรีบจัดทำรายงานเพื่อเตรียมให้กรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1319
เมื่อ: 20 มิถุนายน 2553 19:23