นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ยาดม
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:udom.ph
สมาชิกที่:158
ชื่อ:อุดม
นามสกุล:พานทอง
นามแฝง:ยาดม
คำนำชื่อ:นาง
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:อาจารย์
องค์กร:คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ถนน:ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 ตุลาคม 2550 15:23
แก้ไขเมื่อ:16 มิถุนายน 2555 15:40
เข้าระบบเมื่อ:26 มีนาคม 2564 14:10
คำสำคัญ (keywords):พยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การศึกษาทางเลือก  ระบบสุขภาพชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่าน:14510
ประวัติย่อ

เกิดที่ ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา

การศึกษาประถมต้นโรงเรียนในหมู่บ้าน (รร.วัดหูแร่)

ประถมปลายโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์

มัธยมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (รุ่น18/20)

ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัส  2125584

ชอบการทำงานในบทบาทของพยาบาลชุมชน  จบพยาบาลจึงไปหางานทำที่ รพ.ชุมชนรัตภูมิ  รอ  ไม่มีตำแหน่งที่ต้องการให้ทำจึงกลับมาหางานทำที่คณะพยาบาลศาสตร์  ขอเป็นภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์(เพราะได้ทำงานในชุมชน) เรื่องที่เข้าอบรมครั้งแรกคือการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมีกลยุทธสำคัญอยู่ 4  ข้อคือ

    1.การมีส่วนร่วมของประชาชน

    2.การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

    3.การสร้างและทำงานให้เหมาะสมกับระบบสุขภาพแต่ละระดับ

    4.การผสมผสานกับงานอื่น/การทำงานแบบองค์รวม

   หลังจากนั้นขอไปเรียนรู้สังคมนอกวงการพยาบาล  และช่วยให้ได้เรียนรู้การทำงานได้กว้างขึ้น เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน จึงได้เป็นศิษย์เก่าพัฒนาสังคม ม.เกษตรศาสตร์  บางเขน ทำวิทยานิพนธ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผลการดำเนินงานของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดนครศร๊ธรรมราช  ใช้ความรู้เรื่องนี้ทำงานมาจนถึงปัจจุบัน  พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีความสัมพันธ์สูงที่สุด  ทำไปจนเกิดเกลียวสว่านแห่งการเรียนรู้  เป็นที่มาของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องนำมาสู่ความเป็นเพื่อน "กัลยาณมิตร"  และสิ่งเหล่านี้จะหลอมรวมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  จนสอนนักศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพพยาบาลได้ว่า "พยาบาลคือกัลยาณมิตรของสังคม"นำไปสู่การเข้าถึงภูมิปัญญาในที่สุดโดยทำงานร่วมกับท้องถิ่นเป็นสำคัญ

       ปัจจุบันกำลังร่วมสร้างพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชนโดยชุมชน ขอร่วมเรียนรู้ฐานหลักจากชุมชนท้องถิ่น  เพื่อสู่สากล(การเข้าถึงความจริงร่วมกัน)  นั้นคือการเห็นและเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ร่วมกับคนอื่น   ชีวิตมีการเกิด  แก่  เจ็บและตายในที่สุด   แต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่จะรักษาสมดุลชีวิตตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างไร   การพึ่งตนและแบ่งปันคือเป้าหมายสูงสุด  ด้วยความเชื่อที่ว่าคนเราพัฒนาได้ ด้วยการศึกษาและการฝึกฝนตนเองตามศักยภาพที่มีและปัจจัยที่เอื้อ  ฝึกให้เป็นสุขจากการทำให้พอดี  พอมี   พออยู่   พอใจ พยายามต่อไปในเส้นทางที่เลือกเดิน"สุขภาพวิถีธรรม  การพยาบาลวิถีไท"

     การพยาบาลแบบองค์รวม  คือการเลือกเฟ้นและรวมสิ่งที่ดีๆมีคุณประโยชน์ ประหยัด และมีในท้องถิ่น  เข้าถึงได้ง่ายมาดูแลกันและกัน  "ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน   บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น" 

        ผาสุกที่ตน  เรียนรู้ร่วมกับคนที่ศรัทธา